سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پاورپوینت چشم انداز شهری

پاورپوینت چشم انداز شهریاهم?ت چشمانداز و چشماندازسازی در تع??ن سرنوشت اقتصادی، اجتماع? و کالبدی شهرها و مح?ت بـه گونـهای است که م?توان آن را به مثابه «قلب» فرا?ند برنامهر?زی و طراح?شهری راهبردی محسوب نمود.
در وضع?ت کنـون?، ?عن? در عصر جهان? شدن و تشد?د رقابت شهرها که بر سر کسب سهم ب?شتری از ثروتها، اسـتعدادهای درخـشان و جلب توجه جامعه ب?نالملل? صورت م?گ?رد امر تدو?ن و اجرای چشمانداز برای شهرها د?گر نه ?ک «انتخاب» بلکه بـه ?ک «ضرورت» بدل شده است.

خرید فایل